23.03.23

Առակը գրիր արևելահայերենով։Ներկայացրու իմաստը։

ՄՈՒԿԵՐՈՒ ԺՈՂՈՎԸ


Անգամ մը մուկերը ժողովի կը հաւաքուին խորհելու, թէ ի՞նչ ընեն կատուին
յարձակումներէն զգուշանալու համար։
-Եկէ՛ք կատուին վիզէն զանգակ մը կախենք։ Կատուն երեւալուն պէս,
զանգակը ձայն կը հանէ, մենք ալ կը լսենք ու կը փախչինք, — կ’ըսէ մուկ մը։
-Ի՜նչ հրաշալի բան խորհեցանք,- կ’ըսեն մուկերը։
Ուրիշ մուկ մըն ալ թէ՝Հրաշալի ըլլալու հրաշալի է, բայց թող մէջտեղ ելլէ ան, որ կրնայ զանգակը
տանիլ ու կատուին վիզէն կախել…
Բոլորը իրարու կը նային ու …քար լռութիւն կը տիրէ…

Մի անգամ մկները ժողով են հավաքում մտածելու, թե ինչ անեն կատվի հարձակումներից զգույշանալու համար:

-Եկէ՛ք կատվի վզից զանգակ կախենք։ Կատվի երևալուն պէս,զանգակը ձայն կհանի, մենք էլ կը լսենք ու կփախչենք, — ասաց մի մուկ։-Ի՜նչ հրաշալի բան մտածեցիք,- ասացին մկները։Ուրիշ մի մուկ էլ թե՝հրաշալի է, բայց թող մէջտեղ դուրս գա նա, ով կկարողանա զանգակը տանի ու կատվի վզից կախի…Բոլորը իրար նայեցին ու …քար լռություն տիրեց…

Իմ կարծիքով` իմաստը նրանում է, որ ոչ ոչ միշտ են լավ մտքերը հեշտ իրականացող, և խելքին մոտ:

Ի՞նչ է բարբառը։

Բարբառը (հին հուն. διάλεκτος – մակբայ, διαλέγομαι-ից – խոսել, խոսել) լեզվի տեսակ է, որն օգտագործվում է որպես մեկ տարածքով կապված մարդկանց միջև հաղորդակցության միջոց։

Բարբառը խոսքային հաղորդակցության ամբողջական համակարգ է (բանավոր կամ ստորագրված, բայց պարտադիր չէ գրավոր) իր բառապաշարով և քերականությամբ:

Ուշադրություն։ Պատմիր այն բարբառի մասին , որի կրողն ես, ծանոթ ես։ Ներկայացրու տասը բառ այդ բարբառով և գրիր դրանց գրական տարբերակը։Իսկ եթե ծանոթ չես որևէ բարբառի , ապա կարող ես ինքդ ընտրել որևէ բարբառ և բառարանի օգությամբ ծանոթանալ ու ծանոթացնել։ Շնորհակալություն։

Ըստ ձևաբանական դասակարգման պատկանում է «ում» ճյուղին, ըստ բազմահատկանիշ վիճակագրական դասակարգման՝ արևելյան խմբակցության Ղարաբաղ–Շամախիի կամ ծայր հյուսիսարևելյան միջբարբառախմբին։ Խոսվում է Լեռնային Ղարաբաղի ԻՄ–ում և նրան սահմանակից շրջաններում, ինչպես նաև Հյուսիսային Կովկասի և Միջին Ասիայի հայաբնակ վայրերում։

Ղարաբաղի բարբառը հարուստ է ենթաբարբառներով ու խոսվածքներով։ Ահա դրամցից մի քանիսը՝

1. Տոն քընդողեն տոն չինիլ: — Տուն քանդողին տուն չի լինում:

2. Հուվեր կյուլան փախչի, արչեն ճյանգը կընգնե: — Ով որ գայլից փախչում` արջի ճանկն է ընկնում:

3. Կուճի խոխան մորը ծույներեն ա ցավ տամ, մեծը՝ սըրտեն: — Փոքր երեխան մոր ծնկներին է ցավ պատճառում, մեծը` սրտին:

4. Կարթած մարթը տուզնը չի մնալ: — Կրթված մարդը սոված չի մնա:

5. Ուջաղեն մոխերը քամուն չըն տալ: — Օջախի մոխիրը քամուն չեն տալիս:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s