My hobby

Hobby is what a person likes to do in his spare time. Hobbies differ like tastes. If you have chosen a hobby according to your character your life becomes more interesting. The most popular hobby is doing things grown-ups and children are fond of playing different computer games. This hobby is becoming more and more popular. As for me, I like to listen to music. My favorite singers are Billie Eilish, Ariana Grande, Danya Milokhin – He is from Russia, Jastine Biber. I try to find everything about my favourite singers. Of course, I like to spend my spare time with my friends. We talk about all sorts of things.

We have a good time together.

English New

buggage – ուղեբեռ
to book – ամրագրել
to look around – նայիր շուրջդ
lucky enough – բավական բախտավոր
low cost airlines – ցածր գնով ավիաընկերություններ
to pick and choose – ընտրել և ընտլել
cheap and cheerful – էժան ու զվարթ
air tickets – ավիատոմսեր
upmarket – նոր շուկա
good deal – լավ գործարք
to eat out – ուտել դրսում
you are all set – բոլորդ պատրաստ եք

My house

Թեմա`There is/there are

Read the Text “My house”. Describe your rooms and compare them. (Կարդացեք տեքստը և այդ օրինակով ներկայացրեք և համեմատեք ձեր սենյակները)


My house
This is my house. It is very big. There are 4 rooms in my house. The living room. It is the biggest room in my house. There is a sofa, a TV, a table and chairs in the living room. We watch TV in the living room.
There is a kitchen in my house. It is smaller than the living room. There is a stove and a fridge in the kitchen. My mother cooks in the kitchen.
There are two bedrooms in my house. My parents’ bedroom is bigger than my bedroom. There is a big bed in my parents’ bedroom. My bed is smaller than their bed. There is a small table with my photo on it. There is a carpet on the floor. It is very soft. I sleep in my bedroom.
There is a bathroom. It is not very big. It is the smallest room in my house. There is a bathtub, a sink and a toilet in the bathroom. We have a shower in the bathroom.

My house

This is my house. It is very big. There are 5 rooms in my house. The living room. It is the biggest room in my house. There is a sofa, a TV, 2 tables and chairs in the living room. We watch TV in the living room. There is a kitchen in my house. It is smaller than the living room. There is a stove and a fridge in the kitchen. My mother cooks in the kitchen.
There are 3 bedrooms in my house. My parents’ bedroom is bigger than my bedroom, but we have a room for my grandmother and grandfather. There is a big bed in my parents’ bedroom. My bed is smaller than their bed. I sleep in my bedroom. There is a bathroom. It is not very big. It is the smallest room in my house. There is a bathtub, a sink and a toilet in the bathroom.

Words to remember


Living room-հյուրասենյակ
bedroom-ննջասենյակ
kitchen-խոհանոց
bathroom-լոգասենյակ
sofa-բազմոց
an oven-գազօջախ
a fridge-սառնարան
carpet-գորգ
floor-հատակ
bathtub-լոգարան
sink-լվացարան

The pet store

George is at the pet store, looking at what kind of pet he might want to get for his birthday. George asked if he could have a horse, but his parents said no because horses are too big. – Ջորջը կենդանիների խանութում է, փնտրում է, թե ինչպիսի ընտանի կենդանի նա պետք է ձեռք բերի իր ծննդյան օրվա համար։ Ջորջը հարցրեց արդյոք նա կարող է ձի ունենալ, բայց իր ծնողները ասացին ոչ, որովհետև այն չափազանց մեծ է։

First, he sees dogs and cats. Baby dogs are called puppies. Baby cats are called kittens. George likes them because they are easy to take care of and can play a lot, but they will get bigger. George wants a small pet. – Սկզբում նա նայում էր շներին և կատուներին։ Շան ձագուկներին անվանում են քոթոտներ։ Կատվի ձագուկներին անվանում են փիսիկներ։ Ջորջը սիրում է նրանց, որովհետև նրանց մասին հեշտ է հոգ տանել և նրանց հետ կարող է շատ խաղալ, բայց նրանք մեծանում են։ Ջորջը փոքր կենդանի է ուզում։

Then George sees animals that have to live in a cage. He sees rabbits, guinea pigs, and mice. Mice are what you call more than one mouse. He likes these animals because they are small. Birds live in cages too. George sees a parrot and a canary. He likes them all, but he doesn’t want to clean the cage. – Հետո Ջորջը նայում էր այնպիսի կենդանիներ, որոնք ապրում են վարդակի մեջ։ Նա նայում է նապաստակներին, ծովախոզուկներին և մուկիկներին։ Մուկիկներ ասում ես, երբ մի քանիսին նկատի ունես։ Նա սիրում է այս կենդանիներին, որովհետև նրանք փոքր են։ Թռչունները ապրում են վանդակներում նույն պես։ Ջորջը նայում է թութակին և կանարյանին։ Նա նրանց բոլորին էլ սիրում է, բայց նա չի ուզում մաքրել վանդակը։

George sees the animals in tanks. The tanks full of water have fish and turtles in them. He thinks about a goldfish but decides he likes the turtles more. There are also tanks with rocks and sand that have snakes, spiders, and scorpions, but George is afraid of them. George likes the turtles best, but they won’t fit in the little fishbowls. Turtles need bigger tanks, so they can swim sometimes and hide sometimes. – Ջորջը ակվարիումի կենդանիներին է նայում։ Ջրով լի ակվարիումում կա ձուկ և կրիաներ։ Նա մտածում է ոսկե ձկնիկի մասին, բայց որոշեց, որ նա կրիաներ ավելի շատ է սիրում։ Այնտեղ քարերով և ավազով լի ակվարիում կա որտեղ ոձեր, սարդեր, սկարպիոններ, բայց Ջորջը նրանցից վախենում է։ Ջորջը ամենաշատը կրիաներ է սիրում, բայց նրանք պիտանի չեն ձկան գնդիկների համար։ Կրիաները ավելի մեծ ակվարիումի կարիք ունեն, այդպես նրանք կարող են ժամանակ առ ժամանակ լողալ և թաքնվել։

George decides he wants to get a turtle for his birthday. He buys a book on how to take care of a turtle and a list of what types of turtles the store has. – Ջորջը որոշում է, որ իր ծննդյան օրը կրիա է ուզում։ Նա գնում է գիրք, թե ինչպես խնամել կրիային, և թե ինչ տիպի կրիաներ կատ խանութում։

The House

Mr. and Mrs. Smith have one son and one daughter. The son’s name is John. The daughter’s name is Sarah.

The Smiths live in a house. They have a living room. They watch TV in the living room. The father cooks food in the kitchen. They eat in the dining room. The house has two bedrooms. They sleep in the bedrooms. They keep their clothes in the closet. There is one bathroom. They brush their teeth in the bathroom.

The house has a garden. John and Sarah play in the garden. They have a dog. John and Sarah like to play with the dog.

The House-Տունը

Mr. and Mrs. Smith have one son and one daughter. – Պարոն և Տիկին Սմիդերը ունեն մի տղա և մի դուստր։ The son’s name is John. The daughter’s name is Sarah. – Տղայի անունը Ջոն է իսկ աղջկա անունը Սառա է։

The Smiths live in a house. – Սմիթերը ապրում են սեփական տանը։ They have a living room. – Նրանք ունեն հյուրասենյակ։ They watch TV in the living room. – Նրանք դիտում են հեռուստացույց հյուրասենյակում։ The father cooks food in the kitchen. – Հայրիկը ուտելիք պատրաստում խոհանոցում։ They eat in the dining room. – Նրանք ուտում են ճաշասենյակում։ The house has two bedrooms. – Տունը ունի երկու ննջասենյակ։ They sleep in the bedrooms. Նրանք քնում են ննջասենյակներում։ They keep their clothes in the closet. – Նրանք պահում են նրանց շորերը պահարանում։ There is one bathroom. – Նրանք ունեն մեկ լոգասենըյակ։ They brush their teeth in the bathroom. – Նրանք լվանում են ատամները լոգասենյակում։

The house has a garden. – Տունը ունի այգի։ John and Sarah play in the garden. – Ջոնը և Սռան խաղում են այգում։ They have a dog. Նրանք ունեն շուն։ John and Sarah like to play with the dog. – Ջոնը և Սառան սիրում են խաղալ շան հետ։

My family at home

My family lives in a big house. It is on the fourth floor. It has five rooms, a pretty bathroom. We have breakfast only on weekends when we all are at home. On weekends I and my brother do our homeworks. Then my mom cheks our tastk. My dad helps me to do my mathematics. Every day aftter our lessons we go to yard and play with my friend. We miss each other during the week. In these colod days we meet each other not often, but we do our best to play a little.

I help my mom to do her works at home, for example I wash the dishes, I clean the rooms, and I do shopping with my mom. I like my flat very much and when I go to my grandmother’s home I miss my room and my things very much.

My family at home

My family lives in a small house. It’s simple but pretty. It has a large garden. I like to work in the garden but my sister hates to work in the garden. She prefers to read. She reads in the morning, in the afternoon and at night.

I give all of the vegetables to mom and dad. They like to cook in our small kitchen. I eat any vegetable but my sister eats only a few.

My family always eats breakfast and dinner together. We talk. We laugh. Then my sister washes the dishes.

At night dad likes to listen to music. Mom works on the computer. I watch television. And my sister reads.

Soon we go to bed. My parents go to bed late but my sister and I go to bed early. I’m ready to go to sleep but my sister wants to keep reading.

Անծանոթ բառեր

dishes-սպասք

soon-վաղ, շուտ

to keep-շարունակել ինչ-որ բան անել