Interview with a swimmer

 Սովորողներե լսում են երկխոսությունը:

Քննարկում և պարզաբանում անծանոթ բառերն ու արտահայտությունները:

Տրված օրինակով կազմում երկխոսություններ:

Հարցազրույցներ վերցնում դասընկերներից:Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s