The pet store

George is at the pet store, looking at what kind of pet he might want to get for his birthday. George asked if he could have a horse, but his parents said no because horses are too big. – Ջորջը կենդանիների խանութում է, փնտրում է, թե ինչպիսի ընտանի կենդանի նա պետք է ձեռք բերի իր ծննդյան օրվա համար։ Ջորջը հարցրեց արդյոք նա կարող է ձի ունենալ, բայց իր ծնողները ասացին ոչ, որովհետև այն չափազանց մեծ է։

First, he sees dogs and cats. Baby dogs are called puppies. Baby cats are called kittens. George likes them because they are easy to take care of and can play a lot, but they will get bigger. George wants a small pet. – Սկզբում նա նայում էր շներին և կատուներին։ Շան ձագուկներին անվանում են քոթոտներ։ Կատվի ձագուկներին անվանում են փիսիկներ։ Ջորջը սիրում է նրանց, որովհետև նրանց մասին հեշտ է հոգ տանել և նրանց հետ կարող է շատ խաղալ, բայց նրանք մեծանում են։ Ջորջը փոքր կենդանի է ուզում։

Then George sees animals that have to live in a cage. He sees rabbits, guinea pigs, and mice. Mice are what you call more than one mouse. He likes these animals because they are small. Birds live in cages too. George sees a parrot and a canary. He likes them all, but he doesn’t want to clean the cage. – Հետո Ջորջը նայում էր այնպիսի կենդանիներ, որոնք ապրում են վարդակի մեջ։ Նա նայում է նապաստակներին, ծովախոզուկներին և մուկիկներին։ Մուկիկներ ասում ես, երբ մի քանիսին նկատի ունես։ Նա սիրում է այս կենդանիներին, որովհետև նրանք փոքր են։ Թռչունները ապրում են վանդակներում նույն պես։ Ջորջը նայում է թութակին և կանարյանին։ Նա նրանց բոլորին էլ սիրում է, բայց նա չի ուզում մաքրել վանդակը։

George sees the animals in tanks. The tanks full of water have fish and turtles in them. He thinks about a goldfish but decides he likes the turtles more. There are also tanks with rocks and sand that have snakes, spiders, and scorpions, but George is afraid of them. George likes the turtles best, but they won’t fit in the little fishbowls. Turtles need bigger tanks, so they can swim sometimes and hide sometimes. – Ջորջը ակվարիումի կենդանիներին է նայում։ Ջրով լի ակվարիումում կա ձուկ և կրիաներ։ Նա մտածում է ոսկե ձկնիկի մասին, բայց որոշեց, որ նա կրիաներ ավելի շատ է սիրում։ Այնտեղ քարերով և ավազով լի ակվարիում կա որտեղ ոձեր, սարդեր, սկարպիոններ, բայց Ջորջը նրանցից վախենում է։ Ջորջը ամենաշատը կրիաներ է սիրում, բայց նրանք պիտանի չեն ձկան գնդիկների համար։ Կրիաները ավելի մեծ ակվարիումի կարիք ունեն, այդպես նրանք կարող են ժամանակ առ ժամանակ լողալ և թաքնվել։

George decides he wants to get a turtle for his birthday. He buys a book on how to take care of a turtle and a list of what types of turtles the store has. – Ջորջը որոշում է, որ իր ծննդյան օրը կրիա է ուզում։ Նա գնում է գիրք, թե ինչպես խնամել կրիային, և թե ինչ տիպի կրիաներ կատ խանութում։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s