24.05.23

Գրել տրված բառերի նույնարմատ հականիշները:


Անխռով-խռոված
երերուն-աներեր
երջանիկ-ապերջանիկ
ուժեղ-ուժասպառ
տարակուսելի-անտարակույս
կախյալ-անկախ
աղմկոտ-անաղմուկ
արատավոր-անարատ
զարդարուն-անզխրդար
բարձրաձայն-ցածրաձայն
քաղցրահամ-դառնահամ
ընչատեր-անտեր
շնորհալի-անշնորհ
երախտագետ-երախտամոռ
գիտուն-անգետ

Գոյական հոմանիշներ: Բառաշարքերում առանձնացնել հոմանիշ գոյականների հինգ զույգ:


1.Սարսափ, ծուղակ, պաղատանք, ընչազրկություն, գրավչանք, չքավորություն, թակարդ, երկյուղ, հրապուրանք, աղերսանք:

սրդողել վեմ

քնել – ննջել – մրափել – նիրհել
տգետ – բթամիտ
փոս – վիրապ – քրամատ
ողորմելի – տխմար
վախենալ – երկյուղել – զարհուրել


2. Հռչակ, առաջաբան, ավար, հարգանք, համբավ, թալան, երազանք, ներածություն, պատկառանք, տենչանք:

հռչակ-համբավ

առաջաբան-ներծություն

ավար-թալան

հարգխնք-պատկառանք

երազանք-տենչանք

3. Կազմել նախադասություններ՝ գործածելով եթե,
որպեսզի, որովհետև, սակայն, իսկ,
և շաղկապները։

Եթե ես գնամ զբոսնելու, կկանչեմ ընկերուհուս։

Ես չեմ խաղա այդ խաղը, որպեսզի չվնասվեմ։

Ես սովորում եմ, որպեսզի դառնամ կրթված մարդ։

Նա ուզում էր գար մեր տուն, սակայն մեզ հարմար չէր։

Ընկերուհիս ինձ հետ եկավ, իսկ քույրս ոչ։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s