Ամփոփիչ աշխատանք

 1. Ի՞նչ է բջիջը։

  Այդ տարրական կառուցվածքային միավորը, որից կազմված են բոլոր օրգանիզմները կոչվում է բջիջ:
  Բջիջը օժտված է կենդանի օրգանիզմին բնորոշ հատկանիշներով։ Օրգանիզմները կարող են լինել միաբջիջ՝ բաղկացած մեկ բջջից:

 2. Որո՞նք են բջջի բաղադրության հիմնական քիմիական տարրերը։

  Ածխածինը – C, ջրածինը – H, թթվածինը – O, ազոտը – N
 3. Որո՞նք են բջջի հիմնական կառուցվածքային մասերը։

  Բջջաթաղանթ, ցիտոպլազմա, կորիզ, օրգանոիդներ
 4. Ի՞նչ նշանակություն ունի բջջաթաղանթը։

  Անջատում է բջջին շրջակայից,
  տալիս նրան որոշակի ձև, չի թողնում, որպեսզի միջավայրը ազդի բջջի վրա:

 5. Ի՞նչ է հյուսվածքը։

  Բջիջների այն խումբը, որոնք միանման են, ունեն նույն կառուցվածքը, կատարում են նույն գործողությունը, և կապված են միջբջջային նյութով:
 6. Ի՞նչ հյուսվածքներ ունեն բսւյսերը։

  Գոյացնող, ծածկող, հիմնական, փոխադրող, մեխանիկական
 7. Կենդանական ի՞նչ հյուսվածքներ գիտեք։

  Էպիթելային, շարակցական, մկանային, նյարդային։
 8. Ե՞րբ է լույսը բեկվում:

  Լույսը բեկվում է երբ ճառագայթը իր ուղղությունը փոխում է մի միջավայրից մյուսիը:
 9. Ի՞նչ է ոսպնյակը:

  Գնդային մակերևույթներով սահմանափակված ապակենման մարմին:
 10. Ո՞ր կետն է կոչվում ոսպնյակի կիզակետ:

  Երբ լույսի զուգահեռ ճառագայթներն ընկնում են հավաքող ոսպնյակի վրա, անցնելուց հետո հավաքվում մի կետում:
 11. Նշի՛ր հայելիների տեսակները

  հարթ, ուռուցիկ, գոգավոր:
 12. Որո՞նք են վեգետատիվ օրգանները և ի՞նչ գործառույթներ են կատարում:

  Դրանք են`ցողունը, տերևը, արմատը: Ապահովում է բույսի աճը, զարգացումը, սնուցումը, պաշտպանում է բույսը, նյութափոխանակությունը:
 13. Որո՞նք են գեներատիվ օրգանները և ի՞նչ գործառույթներ են կատարում:

  Դրանք են՝ ծաղիկը, պտուղը, սերմը: Ստաբիլ է պաում սեռական բջիջների միացումը, սերմերի տարածումը, և շատացումը, պտուղների առաջացումը:
 14. Որո՞նք են արմատի գործառույթները:

  Արմատը ապահովում է բույսի դիրքը հողում, օտակար նյութեր է վերցնում հողից և մատակարարում բույսին, և համարվում է ներգետնյա օրգան:
 15. Արմատի ի՞նչ ձևափոխություններ գիտեք:

  Ընձյուղի պատճառով բույսում կարող են առաջանալ սննդանյութեր, այդպիսով նրան ձևափոխեն:
 16. Ի՞նչ է ընձյուը: Ո՞րն է ընձյուղի գլխավոր գործառույթը:

  Վեգետատիվ շրջանում զարգացող ցողունը իր տերևներով և բողբոջներով կոչվում է ընձյուղ: Ընձյուղը ապահովում է բույսի այսպես շնչառությունը:
 17. Ի՞նչ գործառույթներ է կատարում ցողունը:

  Ցողունը կատարում է փոխադրող գործառույթ՝ ջուրը և իր հետ լուծված հանքային աղեևը տալիս է տերևներին, և տերևներից վերցնում է սինթեզված նյութեր:
 18. Ի՞նչ նշանակություն ունեն տերևները:

  Տերևի հիմնական գործառույթներն են օրանական նյութերի սինթեզը, ջրի գոլորշիացումը: Տերևները լինում են երկու տեսակի՝ պարզ և բարդ:
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s