Translate into English

Մեր ընտանիքը ապրում է Երևանում: – Our family live in Yerevan.

Մենք ունենք խանութ և վաճառում ենք միրգ, բանջարեղեն և խմիչքներ: – We have a shop and we sell fruit, vegitables and drinks.

Իմ մայրիկը և հայրիկը երկուսն էլ աշխատում են խանութում: – My mom and dad both work in store.

Մենք վարձում ենք տուն: – We rent a house.

Ես և իմ եղբայրը սովորում ենք դպրոցում: Ասերից հետո իմ մայրիկը տանում է մեզ տուն: – My brother and I study in school. After classes my mom takes us home by car.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s