Առաջադրանքներ. Ամբողջ թվի բացարձակ արժեք

|-10|=10, |+1|=1, |-3|=3, |+12|=12, |0|=0, |-19|=19, |-100|=100

|+9|=9 9-ի հակդիրը = -9 |-9|=9

Այո, քանի որ բացարձակ արժեքների մեջ չեն կիրառվում – կամ + նշաններ:

ա) 10
բ) 15
գ) 2
դ) 54
ե) 58
զ) 180
է) 378
ը) 11
թ) 14

ա) 7 < 11
բ) 6 > 5
գ) 31 < 50
դ) 9 > 8
ե) 0 < 3
զ) 17 > 0

|0| : 5 +11 = 11
|-15| : 5 +11 = 14
|-45| : 5 +11 = 20
|10| : 5 + 11 = 13
|-30| : 5 +11 = 17

ա) |5| = 5
բ) |-1| = 1
գ) |0| = 0
դ) 2 x |2| = 4
ե) |3| – 1 = 2
զ) 3 + |3| = 6

|39| = 39, |29| = 29, |-18| = 18, |-17| = 17, |-5| = 5, |-4| = 4, |3| = 3, |0| = 0

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s