Նոյեմբերի 11

  1. Նորից կարդա՛ Ավ. Իսահակյանի  «Կյանքից թանկ բանը» առակը:
  2. Գրի՛ր բոսոր-կարմիր, պարիկ-փերի, դալկահար-դալկադեմ, խորհել-մտածել, ստրուկ-ծառա բառերի հոմանիշները:

3. «Առանց թռիչքի կյանքը գին չունի…» :  Բացատրի՛ր այս նախադասությունը:

Նրա համար առանց թռիչքի կյանքը իմաստ չունի:

4. Առակի միջից դո՛ւրս գրիր պարիկ բառի հոմանիշները(դրանք մի քանիսն են):

պարիկ-ոգի, նազելի, քնքուշ, ջրելի, լուսեղեն

5.  Գտի՛ր ստեղծագործության  բանալի բառը (հիմնական ասելիքը մեկ բառով ներկայացրո՛ւ):

Ազատություն

6. Դալկահար-Դալուկ+ա+հար-բարդ, թանկագին-Թանկ+ա+գին-բարդ, անպատճառ-ան+պատճառ-ածանցավոր, խնդագին-խինդ+ա+գին-ածանցավոր, լուսեղեն-լույս+ա+եղեն-ածանցավոր, նազելի-նազ+ելի-ածանցավոր  բառերը բաղադրիչների բաժանիր և նշի՛ր տեսակը ըստ կազմության:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s