Անկյուններ և նրանց չափումը

Անկյուններ և նրանց չափումը

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

1․ Ի՞նչ է անկյունը։

2․ Ո՞րն է անկյունների չափման միավորը։

3․ Քանի՞ աստիճան է ուղիղ անկյունը։

4․ Քանի՞ աստիճան է փռված անկյունը։

5․ Ինչպիսի՞ անկյունն է կոչվում սուր անկյուն։

6․ Ինչպիսի՞ անկյուննէ  կոչվում բութ անկյուն։

7․ Ո՞ր ուղիղներն են կոչվում ուղղահայաց ուղիղներ։

8 Կառուցե՛ք որևէ անկյուն։ Անկյան մեջ նշե՛ք որևէ կետ և հատվածով այն միացրե՛ք անկյան գագաթին։ Քանի՞ անկյուն է ստացվում։

3 անկյուն

9 Ինչպիսի՞ անկյուններ կստացվեն, եթե փռված անկյունը նրա գագաթից սկիզբ առնող ճառագայթով բաժանենք երկու հավասար մասերի։   

180:2=90     Պատ.՝ 90 աստիճան                         

10 Ինչպիսի՞ անկյուններ կստացվեն, եթե բութ անկյունը նրա գագաթից սկիզբ առնող ճառագայթով բաժանենք երկու հավասար մասերի։

Կստացվի 2 սուր անկյուն

11 Ուղիղ անկյունը բաժանել են երկու մասերի այնպես, որ նրանցից մեկը երկու անգամ մեծ է մյուսից։ Գտե՛ք այդ անկյունների մեծությունները։

1-60   2-30 աստիճան

12 Կատարե՛ք գործողությունները

739   (296-18) – (644-600)   2

    739   205442     
   x278  +   600     
 206042   206042     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

3680:20-(394-90):2

 394   3680 20       
x 90  20   184      
 304   168           
      160           
         80          
        80          
          0          
                     
   304               
  184    120 2      
   120   12  60     
           0         
                     
                     
                     
                     
                     
                     

13. Եթե տրված թիվը նախ բազմապատկենք 27-ով, ապա ստացված արդյունքին գումարենք 5, կստանանք 5։ Ո՞րն է այդ թիվը։

Լուծում՝ 5-5=0 0:27=0

Պատ.՝ 0

14 AB հատվածը C և D կետերով բաժանված են  AC, CD և DB երեք մասերի։  AC հատվածն ունի 18մմ երկարություն, CD հատվածը ՝ 15մմ-ով ավելի, քան AC-ն, իսկ  DB հատվածը՝ 7մմ-ով ավելի, քան AC և CD հատվածների երկարությունների գումարը։ Որքա՞ն է  AB հատվածի երկարությունը։

Լուծում՝AC 18մմ, CD 33մմ, CB 58մմ, 18+33+58=109մմ=10սմ9մմ

Պատ.՝  109մմ=10սմ9մմ

15 Գործվածքի կտորի երկարությունը 48մ էր։ Նրանից 7 անգամ կտրել են 3-ական մետր։ Քանի՞ մետրով է ամբողջ կտորի երկարությունը մեծ մնացորդի երկարությունից։  

Լուծում՝ 7×3=21   48-21=27մ

Պատ.՝  21մ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s