Իմ բույսը

Սա Շուշան է, շատ գեղեցիկ ծաղիկ է, ընդանրապես այս բույսը շատ ծաղիկներ է ունենում, բայց իմ ծաղիկը դեռ չունի, սովորաբար նրա ծաղկում է գարնանը, նա սիրում է տնային ջերմաստիճան: Մի փոքր փաստեր այս ծաղիկի մասին՝

Շուշաններն աշխարհի ամենահայտնի և բազմակողմանի ծաղիկներից են, դրանք ունեն տարբեր գույներ և հայտնի են իրենց ուժեղ բույրով:

Ծաղիկը մեծ է, կարող է լինել սպիտակ, դեղին, նարնջագույն, կարմիր, մանուշակագույն կամ վարդագույն։ Յուրաքանչյուր շուշանի գույն ունի որոշակի նշանակություն: Սպիտակ շուշանը խորհրդանշում է մաքրությունը, իսկ վագրաշուշանը նշանակում է մեծություն և հարստություն: Շուշանը ձմռանը քնած է։

Ծաղիկները լայնորեն օգտագործվում էին բուժիչ նպատակներով։ Շուշանի յուղն օգտագործվել է ջերմությունը նվազեցնելու և մաշկի խնամքի համար՝ կնճիռները նվազեցնելու համար: Այս ծաղիկների ավելի քան 100 տարբեր տեսակներ կան:

Նոյեմբերի 29

 1.  Ավ. Իսահակյանի  «Այդ ոչինչը ես եմ»   առակից դո՛ւրս գրիր 10 պարզ  և 10 բաղադրյալ (ածանցավոր, բարդ և բարդ ածանցավոր) բառեր:

Օրինակ՝ աղավնի— պարզ բառ,

          անպատճառ— բաղադրյալ (ածանցավոր) բառ

պարզ-Մեծ, մարդ,  բարձր, ոչի՛նչ, անցիր, հետո, իշխան,  շատ,  առաջ, աղքատ:

բաղադրյալ-Քաղաք+ա+պետ, ան+պատկառ, ան+վրդով, նահանգ+ա+պետ, փոխ+արքա, հետաքրքր+ված, նվարդ+յուն, ցնց(առանց)+(ոտքի)ոտիների, Շքա+խմբի, նվարդ+յուն:

Comparatives and Superlatives of Adjectives Write the comparative and superlative forms of the adjectives below.

Adjective Comparative Superlative Adjective Comparative Superlative

example: big / bigger / biggest or important / more important / most important

 1. tall 22. far
 2. cheap 23. bad
 3. expensive 24. fat
 4. good 25. interesting
 5. lazy 26. narrow
 6. pretty 27. safe
 7. beautiful 28. dangerous
 8. difficult 29. messy
 9. boring 30. handsome
 10. shy 31. attractive
 11. happy 32. delicious
 12. short 33. useful
 13. famous 34. easy
 14. comfortable 35. lucky
 15. ugly 36. quiet
 16. warm 37. noisy
 17. long 38. modern
 18. intelligent 39. patient
 19. wide 40. convenient
 20. thick 41. accurate
 21. smart

Երկրակեղևի կառուցվածքը

Առաջադրանքներ

1.Ի՞նչ են քարոլորտի  սալերը:
2. Ի՞նչ կառուցվածք ունի երկրակեղևը: Որո՞նք  են երկրակեղևի հիմնական տիպերը:
3. Երկրակեղևի շարժումների ի՞նչ տեսակներ գիտեք:
4. Ի՞նչ է հարթակը:
5. Ի՞նչ է երկրածալքը:

Քարոլորտ. Երկրի ներքին կառուցվածքը

Հարցեր

1.Ի՞նչ շերտերից են կազմված Երկիրը:

Երկրագունդն, ըստ ներքին կառուցվածքի, բաժանվում է երեք հիմնական մասերի։ Կենտրոնում միջուկն է, նրանից վերև՝  միջնապատյանը, ապա՝  երկրակեղևը:


2. Ի՞նչ է քարոլորտը:

Երկրակեղևը և միջնապատյանի վերին մասը միասին կազմում են քարոլորտը: Այն Երկրի բաղադրիչներից է:


3. Ինչպիսի՞ կարծր ապարներ կան:

Երկրակեղևը կազմված է կարծր և փխրուն ապարներից: Կարծր ապարներ են, օրինակ՝   քարերը, քարածուխը, քարաղը, փխրուն ապարներից են կավը, ավազը, տորֆը:

Նոյեմբերի 26

77. Մոր քույր-մորաքույր

Դարպասը պահող-դարպասապահ

Ժամանակը ցույց տվող-ժամացույց

Ջրի աման-ջրաման

Գաղտնիք պահող-գաղտնապահ

Նավ վարող-նավապետ

Ծաղկի թերթիկ-ծաղկաթերթիկ

Արագ վազող-արագավազ

Ամենից մեծ-ամենամեծ

պոչ չունեցող-անպոչ

Անուշ համ ունեցող-անուշահամ

Քարով շինված-քարաշեն

Կին բժիշկ-բժշկուհի

Բալի ծառ-բալենի

78. Բարի սիրտ ունեցող-բարեսիրտ

Խիղճ չունեցող-անխիղճ

բարձր ձայնով-բարձրաձայն

Միշտ ժպտուն-ժպտավուն

Գանձը պահելու տեղ-գանձարան

Կապույտ աչքերով-կապտաչյա

Արքայի տղա-արքայազն

Հույների երկիր-Հունաստան

Փոքր էշ-իշուկ

Ծաղիկներով զարդարված-ծղկազարդ

Քաղաքում ապրող-քաղաքացի

Հայրենի երկիր-հայրենիք

79. Ավետիս բերող-ավետաբեր

Արագ ընթացող-արագընթաց

Բաժակը ձեռքին արտասանող ճառ-բաժակաճառ

Վեպ գրող-վիպագիր

Բառարան գրող-բառագիր

Արտասահմանում ապրող մարդ-արտասահմանաբնակ

Բույսերի մասին գիտություն-բուսագիտություն

80.

Հականիշ – հակ (հակառակ) + ա + նիշ

Բանջարանոց – Բանջար + ա + նոց

Աշակերտ – աշ + ա + կերտ

Աշակերտական – աշակերտ + ա + կան

Տարրական – տարր + ա + կան

Գլխավոր – գլուխ + ա + վոր

Կարմիր – չի բաժանվում

Դաշտամուկ – Դաշտ + ա + մուկ

Հյուր – չի բաժանվում

Հարստություն – հարուստ + ություն

Կերառատ – կեր + առատ

Վտանգ – չի բաժանվում

81. Ա. Մարդ, տեր, սիրտ, կապույտ, արքա, ծաղիկ, կատու, բարի:

Բ. Մարդ+ա+սեր, տիր(տեր)+ա+մայր, սրտ(սիրտ)+ա+տրոպ, կապտ(կապույտ)+ա+վուն, արքա+յ+ա+կան, ծաղկ(ծաղիկ)+ել, կատ(կատու)+վ+ա+զգի, բարե(բարի)+րար:

Մեսրոպ Մաշտոց, Գրիգոր Լուսավորիչ, Մովսես Խորենացի

Մովսես Խորենացի

Մովսես Խորենացին ծնվել է 5-րդ դարի սկզբին՝ մոտ 410-415 թթ, ենթադրաբար՝ Տարոն գավառի Խորնի կամ Խորոնք գյուղում: Խորնի գյուղից էլ ծագում է նրա  անվան մի մասը՝ Խորենացի: Հիմնականում հենց իր Հայոց պատմությունից ենք իմանում իր մասին: Նրան անվանել են պատմահայր, քերթողահայր: Նա գրել է «Հայոց պատմություն» գիրքը, որտեղ հայերի մասին պատմում է անհիշելի ժամանակներից մինչև իր ապրած օրերը: Նա եղել է Մաշտոցի լավագույն աշակերտներից:

Գրիգոր Լուսավորիչ

Հայաստանը առաջինն էր, որ 301 թվականին Քրիստոնեությունը հռչակեց որպես պետական կրոն: Այդ գոր­ծում բացառիկ դեր են խա­ղա­ցել Տր­դատ Գ թա­գա­վո­րը եւ Հա­յոց առա­ջին հայ­րա­պետ Սբ. Գրի­գոր Լու­սա­վո­րի­չը:

Հայ պատ­մա­գ­րու­թյան հա­մա­ձայն, երբ 287 թվա­կա­նին Տր­դա­տը հռո­մեա­կան զոր­քի օգ­նու­թյամբ վե­րա­դառ­նում է Հա­յաս­տան վե­րա­գ­րա­վե­լու իր հոր գա­հը, ճա­նա­պար­հին զո­հեր է մա­տու­ցում Անա­հիտ հեթանոսական աս­տ­վա­ծու­հու մե­հյա­նին: Իր զի­նա­կից­նե­րից Գրի­գո­րը քրիս­տո­նյա լի­նե­լով հրա­ժար­վում է զոհ մա­տու­ցել: Այդ ժա­մա­նակ Տր­դա­տին հայ­տ­նի է դառ­նում նա­և, որ նա իր հոր` Խոս­րով Բ-ին սպա­նող Անակ իշ­խա­նի որ­դին է:

Մեսրոպ Մաշտոց

Հայտնի է, որ Մեսրոպ Մաշտոցը ծնվել է 361 կամ 362 թվականին։ Նրա աշակերտ Կորյունը նշում է, որ Մաշտոցը լավ կրթություն է ստացել և տիրապետում էր հունարեն, պարսկերեն, ասորերեն և վրացերեն լեզուներին։

405 թվականին Մաշտոցը ստեղծում է հայոց գրերը, որոնք կատարելապես համապատասխանում էին հայոց լեզվի հնչունային համակարգին։ Մեսրոպյան այբուբենն ունեև 36 տառ, որոնց հետագայում ավելացվեցին ևս երեքը։

25.11.2021 Մաթեմատիկա

Հրաձիգը 10 տաս անգամ կրակել է ստանդարտ թիրախի ուղղությամբ և հավաքել 90 միավոր: Քանի՞ անգամ է խոցել 7, 8, 9, եթե 10-ը խոցել է 4 անգամ, ընդ որում նշվածներից բացի այլ տեղերում խոցում և վրիպում չի եղել, և նշված թվերից յուրաքանչյուրը խոցվել է։
Լուծում 10+10+10+10+7+8+9=64
9+9+8=26