My summer holydays

This summer I had a very good time. I have enjoyed my summer days. I have a lot of friends from my yard and every evening we walked in Yerevan. But the most beautiful days was my travel to Egypt. We have been there for 10 days. I was swimming there , and I have seen unreal fishes under the sea.I have divinged a lot, I have tried a lot of seafood . There was a very international hotel and I have got some friends from Ukraine , Russia and Kazakhstan.

Հայոց լեզու 5″

  1. Տրված տառերը այբբենական կարգով դասավուրի՛ր: Ո՞ր տառերն են դուրս մնացաել:

Ճ, ջ, ժ, ն, յ, ռ, ր, ց, է, ղ, փ, բ, ս, մ, ո, կ, մ, թ, ծ, վ, գ, ե, ա, ն, ի, տ, հ, պ

Այբբուբենի կարգով՝ Ա, բ, գ, ե, է, թ, ժ, ի, ծ, կ, հ, ղ, ճ, մ, յ, ն, ո, պ, ջ, ռ, ս, վ, տ, ր, փ,

Բաց թողնված տառերը՝ Զ, ը, խ, ձ, շ, չ, ց, ու, ք, և, օ, ֆ

2) Զննի՛ր ուղագրարական բառարանը և պարզի՛ր, թե բառերն ինչպե՞ս (ինչ կարգով) են դասավորված:

Պատասխան՝ Տառերը դասավորված են այբբենական կարգով:

3) Տրված բառերրը այբբենական կարգով դասավորիր:

Եղին, շյուղ, պատշպամբ, դարպաս, թակարդ, կաթսա, սրճեփ

դարպաս, եղին, թակարդ, կաթսա շյուղ, պատշպամբ, սրճեփ

4) Տրված բառերրը այբբենական կարգով դասավորիր:

Մթերք, մղկտալ, մողես, մխիթարել, մատյան, միլիոն, մրջյուն, մեղավոր

մատյան, մեղավոր, մթերք, միլիոն, մխիթարել, մղկտալ, մողես, մրջյուն