English New

buggage – ուղեբեռ
to book – ամրագրել
to look around – նայիր շուրջդ
lucky enough – բավական բախտավոր
low cost airlines – ցածր գնով ավիաընկերություններ
to pick and choose – ընտրել և ընտլել
cheap and cheerful – էժան ու զվարթ
air tickets – ավիատոմսեր
upmarket – նոր շուկա
good deal – լավ գործարք
to eat out – ուտել դրսում
you are all set – բոլորդ պատրաստ եք

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s