Պարզ, բարդ, ածանցավոր

Տրված բառերը բաղադրիչների (մասերի) բաժանի՛ր։ Գրի՛ր տեսակն ըստ կազմության (պարզ, բարդ, ածանցավոր)։

Օրինակ՝

գետակ-գետ (արմատ)+ակ (ածանց), ածանցավոր բառ

ջրաղաց-ջուր (արմատ) աղաց (արմատ), բարդ բառ

Արևային-արև (արմատ), ային (ածանց), ածանցավոր բառ, վերջալույս-վերջ (արմատ), ա (հոդակապ), լույս (արմատ), բարդ բառ, առավոտ-պարզ բառ, ծաղիկ-պարզ բառ, ծաղկանոց-ծաղիկ(արմատ), անոց (վերջածանց), ածանցավոր բառ, թփուտ-պարզ բառ, տերևաթափ- տերև (արմատ), ա (հոդակապ), թափվել (արմատ), բարդ բառ, ոսկեզօծ-ոսկի(արմատ), օծել (արմատ), բարդ բառ, ոսկյա-պարզ բառ, արծաթ-պարզ բառ։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s