The House

Mr. and Mrs. Smith have one son and one daughter. The son’s name is John. The daughter’s name is Sarah.

The Smiths live in a house. They have a living room. They watch TV in the living room. The father cooks food in the kitchen. They eat in the dining room. The house has two bedrooms. They sleep in the bedrooms. They keep their clothes in the closet. There is one bathroom. They brush their teeth in the bathroom.

The house has a garden. John and Sarah play in the garden. They have a dog. John and Sarah like to play with the dog.

The House-Տունը

Mr. and Mrs. Smith have one son and one daughter. – Պարոն և Տիկին Սմիդերը ունեն մի տղա և մի դուստր։ The son’s name is John. The daughter’s name is Sarah. – Տղայի անունը Ջոն է իսկ աղջկա անունը Սառա է։

The Smiths live in a house. – Սմիթերը ապրում են սեփական տանը։ They have a living room. – Նրանք ունեն հյուրասենյակ։ They watch TV in the living room. – Նրանք դիտում են հեռուստացույց հյուրասենյակում։ The father cooks food in the kitchen. – Հայրիկը ուտելիք պատրաստում խոհանոցում։ They eat in the dining room. – Նրանք ուտում են ճաշասենյակում։ The house has two bedrooms. – Տունը ունի երկու ննջասենյակ։ They sleep in the bedrooms. Նրանք քնում են ննջասենյակներում։ They keep their clothes in the closet. – Նրանք պահում են նրանց շորերը պահարանում։ There is one bathroom. – Նրանք ունեն մեկ լոգասենըյակ։ They brush their teeth in the bathroom. – Նրանք լվանում են ատամները լոգասենյակում։

The house has a garden. – Տունը ունի այգի։ John and Sarah play in the garden. – Ջոնը և Սռան խաղում են այգում։ They have a dog. Նրանք ունեն շուն։ John and Sarah like to play with the dog. – Ջոնը և Սառան սիրում են խաղալ շան հետ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s