The unknown words

Buzz – բզզոց

tricks – հնարքներ

just like me – հենց ինձ նման

what a lot to do – ավել էլ ինչ անել

pretty sight – գեղեցիկ տեսարան

rafting – թիավարություն

biking – հեծանվավարություն

going high and law – գնալ վեր և վար

doing lots of kicks – ավելի շատ մեկնարկներ անել

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s