Մաթեմատիկա

  1. Թվերը գրի՛ր թվանշաններով.
  • Երեք հարյուր քառասունվեց հազար չորս հարյուր երեսունութ 346.438
  • Երկու հարյուր քսանութ հազար յոթանասունյոթ 2280.77
  • Հիսունհինգ հազար ութ 5508
  • Հազար չորս հարյուր մեկ 1401
  • Հարյուր քսան հազար հինգ 120.005
  • Չորս հարյուր իննսունինը հազար հարյուր հինգ 499.105.00
  • Երեք հարյուր քսան հազար տասը 320.010
  • Հիսուն հազար վաթսունութ 50068
  • Հազար հինգ հարյուր քառասուներկու 1542

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s